Algemene voorwaarden

Wederzijdse rechten en plichten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en opdracht tussen Berretty Schoonmaak Consultants de Opdrachtgever. Berretty Schoonmaak Consultants heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Dienstverlening

De dienstverlening van Berretty Schoonmaak Consultants bestaat uit het adviseren van organisaties aangaande facilitaire dienstverlening.

Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer de Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen door de opdracht per e-mail goed te keuren of de offerte online te accorderen.

Offertes
 1. Offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.
 2. Alle door Berretty Schoonmaak Consultants gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 3. Als de opdrachtgever aan Berretty Schoonmaak Consultants gegevens verstrekt, mag Berretty Schoonmaak Consultants ervan uitgaan dat deze kloppen en zal zij haar offerte hierop baseren.
Prijs
 1. Berretty Schoonmaak Consultants mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. Indien Berretty Schoonmaak Consultants genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige punt, dan heeft de opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. De opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Berretty Schoonmaak Consultants  en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
Betaling en incassokosten
 1. De opdrachtgever moet altijd binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.
 2. Bij geaccordeerde offertes met een totaalbedrag van minder dan €500 exclusief omzetbelasting, wordt het volledige bedrag na oplevering in rekening gebracht indien de looptijd van de opdracht niet langer is dan 1 maand. Is (of blijkt) de looptijd langer dan 1 maand, dan kan Berretty Schoonmaak Consultants een tussentijdse factuur indienen met een maximum van 50% van het offertebedrag. Bij geaccordeerde offertes met een totaalbedrag van meer dan €500 exclusief omzetbelasting, wordt een aanbetaling van 50% in rekening gebracht. Bij het uitblijven van een betaling kan Berretty Schoonmaak Consultants ervoor kiezen de opdracht op te schorten.
 3. In geval van vertraging of het uitblijven van een betaling kan Berretty Schoonmaakconsultants extra kosten in rekening brengen in de vorm van herinneringskosten, aanmaningskosten en/of wettelijke rente. Rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle kosten die worden gemaakt met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke), zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De volledige vordering van Berretty Schoonmaak Consultants op de opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als de opdrachtgever:
 • een betalingstermijn overschrijdt;
 • failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
 • (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
 • (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
Uitvoeringstermijn
 1. Als de opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Berretty Schoonmaak Consultants de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Berretty Schoonmaakconsultants.
 2. Is voor de uitvoering van de opdracht een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Berretty Schoonmaak Consultants eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. De opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Berretty Schoonmaak Consultants. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Berretty Schoonmaakconsultants de opdracht ook niet uitvoert binnen een door Berretty Schoonmaak Consultants opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.
Derden

Berretty Schoonmaak Consultants mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Uitvoering opdracht

Berretty Schoonmaak Consultants zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap (eventueel in verschillende fasen) uitvoeren.

Wijziging opdracht
 1. Indien tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Berretty Schoonmaak Consultants mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van de opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.
Opschorting en (tussentijdse) annulering

Berretty Schoonmaak Consultants mag:

 • de opdracht opschorten als zij door omstandigheden (die buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij niet op de hoogte was) tijdelijk haar verplichtingen niet kan nakomen. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht annuleren voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 • nakoming van de opdracht opschorten of annuleren als de opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. De opdrachtgever moet Berretty Schoonmaak Consultants  dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.
 • bij een tussentijdse annulering van de opdracht, zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de annulering toerekenbaar is aan de opdrachtgever. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Berretty Schoonmaak Consultants extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 • de opdracht direct annuleren (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

De opdrachtgever:

 • overschrijdt een betalingstermijn;
 • is failliet of in surseance van betaling;
 • (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 • (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
 • kan niet langer vrijelijk over zijn vermogen beschikken vanwege een andere omstandigheid.

Wanneer de opdrachtgever een geaccepteerde opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan worden de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten in rekening gebracht.

Overmacht
 1. Berretty Schoonmaak Consultants hoeft haar verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Berretty Schoonmaak Consultants kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 3 maanden dan mogen beide partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Indien Berretty Schoonmaak Consultants haar verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Berretty Schoonmaak Consultants het nagekomen deel factureren.
Eigendomsvoorbehoud
 1. Alles wat Berretty Schoonmaak Consultants levert, blijft eigendom van Berretty Schoonmaak Consultants totdat de opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. De opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Berretty Schoonmaak Consultants veilig te stellen.
Garanties
 1. Berretty Schoonmaak Consultants garandeert dat wat zij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden. Op de geleverde diensten wordt daarom 1 maand garantie verleend.
 2. Deze garantie omvat het zo snel mogelijk herstellen van fouten, gebreken of onvolkomenheden, aantoonbaar veroorzaakt door Berretty Schoonmaak Consultants.
 3. Deze garantie geldt niet als de opdrachtgever het geleverde heeft gewijzigd of bewerkt of niet redelijk heeft onderhouden.
Onderzoek
 1. De opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Hij moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 2. Eventuele gebreken moet de opdrachtgever binnen 1 week na levering schriftelijk aan Berretty Schoonmaak Consultants mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij binnen 2 weken na ontdekking schriftelijk aan Berretty Schoonmaak Consultants mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.
Klachten
 1. De opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen 1 maand melden.
 2. Indien de opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Meldt de opdrachtgever een klacht later, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Wanneer vast staat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Berretty Schoonmaak Consultants de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Berretty Schoonmaak Consultants die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van de opdrachtgever.
Aansprakelijkheid
 1. Berretty Schoonmaak Consultants is alleen aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Berretty Schoonmaak Consultants en niet voor schade die is ontstaan door overmacht of doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. De aansprakelijkheid van Berretty Schoonmaak Consultants is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende (deel)opdracht.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Berretty Schoonmaak Consultants.
Privacyverklaring

Berretty Schoonmaak Consultants beschermt persoonlijke gegevens welke omschreven staan in de privacyverklaring.

Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Berretty Schoonmaak Consultants is één jaar.

Vrijwaring
 1. De opdrachtgever vrijwaart Berretty Schoonmaak Consultants voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Berretty Schoonmaak Consultants toerekenbaar is.
 2. Als derden Berretty Schoonmaak Consultants aanspreken, zal de opdrachtgever haar zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Wanneer de opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Berretty Schoonmaak Consultants zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Berretty Schoonmaak Consultants, komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Intellectuele eigendom
 1. Berretty Schoonmaak Consultants behoudt alle rechten op door haar gemaakte documenten en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. De opdrachtgever mag de in het vorige punt genoemde zaken niet bewerken of kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij de opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Berretty Schoonmaak Consultants verstrekt zijn.
Geheimhouding
 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Berretty Schoonmaak Consultants alle informatie van de opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Berretty Schoonmaak Consultants zal de informatie die door de opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Berretty Schoonmaak Consultants optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. De opdrachtgever zal de inhoud van offertes/prijsindicaties, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Berretty Schoonmaak Consultants niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.
Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Toepasselijk recht

De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.

Berretty Schoonmaak Consultants B.V.
KVK 88740900
Rooiseweg 12
5481 SJ Schijndel