Contract contact

Reken op de best mogelijke dienstverlening.

Aandacht voor hygiëne is van levensbelang. Dat vraagt om een schoonmaakexpert met wie goede afspraken zijn gemaakt. Maar hoe zorg je ervoor dat de samenwerking optimaal verloopt en dat de afspraken ook worden nagekomen? Met het contract contact zijn de contractafspraken geborgd, zodat u kunt rekenen op de best mogelijke dienstverlening. Zodra de overeenkomst met de schoonmaakleveranciers is ondertekend, begint de samenwerking pas echt. Voor een duurzame samenwerking is het belangrijk dat afspraken worden nagekomen. Dat geldt voor de gehele looptijd van het contractbeheer.

Hier zorgen wij voor

Contractbeheer

We registreren en actualiseren data van het contract in onze contractmanagementrapportage.

Ondersteuning

We toetsen nieuwe of aanvullende offertes aan het bestaande contract.

Factuurcontrole

Een snelle controle op de gemaakte afspraken en verwerking zorgt voor grip op het proces.

Monitoring

We evalueren en toetsen of de contractafspraken worden nagekomen en stellen deze waar nodig bij.

Rapport analyse

We analyseren (kwartaal)rapportages om met constateringen en trends tijdig advies te kunnen geven.

Prijsontwikkeling

We monitoren of de overeenkomst nog marktconform is (arbeid en materialen) en toetsen indexeringen aan de contractvoorwaarden.

Kennis en innovatie

We geven advies op maat door actuele kennis van de marktontwikkelingen, expertise van schoonmaak, hygiëne en aanverwante dienstverlening.

Benchmark

Onze adviseurs maken gebruik van een omvangrijke database met financiële kengetallen en uitkomstmetingen om uw schoonmaakorganisatie te vergelijken. Deze benchmark richt zich op prijs, kwaliteit, organisatie, technische aspecten en contract brede analyses.

Steekproeven

De Dagelijks Controle Systeem (DKS) is een steekproefcontrole methodiek die Berretty in opdracht van een schoonmaakleverancier of opdrachtgever kan uitvoeren, waarmee schoonmaak kan worden gecontroleerd en beoordeeld. Het doel van de DKS is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het schoonmaakproces. Geconstateerde afwijkingen geven inzicht op welk vlak medewerkers ondersteuning kunnen gebruiken. Met deze gegevens kun je hen aansturen en daarmee de kwaliteit van de schoonmaak verbeteren.

Mediation

Het kan ons allemaal overkomen dat je in een onhoudbare situatie terecht bent gekomen, vol onduidelijkheid en irritatie. Als mediator kan Berretty Consultancy bemiddelen tijdens diverse conflictsituaties tussen de opdrachtgever en de schoonmaakleverancier. De mediator is hierbij een onpartijdige partij, die geen waardeoordeel velt, maar zorgt dat u en uw tegenpartij(en) nader tot elkaar en een passende oplossing komen.

Leveranciersgesprekken

In contract contact wordt geborgd, dat de gecontracteerde partij de werkzaamheden uitvoert of de diensten en/of goederen levert, binnen de randvoorwaarden, zoals dit contractueel is overeengekomen. Om in gesprek te blijven met de schoonmaakleverancier blijft het contract en de daaruit voortvloeiende afspraken en dienstverlening levendig en actueel. Berretty kan u vertegenwoordigen tijdens deze gesprekken en sturen op kwaliteit.

Referenties

Mede door de bijdrage van Berretty Consultancy zijn we in staat om met onze dienstverleners inhoudelijk goede gesprekken te voeren met als doel om de betreffende dienstverlening steeds verder te ontwikkelen.

Wij zijn een veeleisende klant, maar door een combinatie van een professionele aanpak, kennis van zaken, flexibiliteit en actief meedenken met ons ervaren wij Berretty eerder als een partner dan een aparte dienstverlener.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij gaan graag met u om tafel om te kijken waar behoefte aan is om de uitdaging van facility om te zetten in een kans!