Kwaliteitsmetingen

Wat gaat er goed en wat kan verbeterd worden?

Kwaliteit houdt onze opdrachtgevers en hun schoonmaakleveranciers bezig. Wat gaat er goed en wat kan verbeterd worden? Door prestaties objectief op meerdere momenten te meten kunnen stuurvariabelen worden gegenereerd voor het verbeteren van de prestaties. Op een later tijdstip kan deze meting herhaald worden om te checken of er daadwerkelijk vooruitgang is geboekt.

Wat wij doen

  • Inventarisatie ruimtestaten

  • Plattegrond update

  • Nulmeting

  • VSR-controle

  • VSR-inventarisatie

  • Contract contact

  • Steekproef controle

  • Visuele vloerinspectie

  • Visuele kwaliteistmeting

VSR

Een herkenbare kwaliteitsstandaard

Waar Berretty eerst alleen adviseerde op het gebied van facility, werken er bij ons sinds 2015 gecertificeerde inspecteurs en controleurs. Sinds de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) het VSR-keurmerk heeft gelanceerd, is er een herkenbare kwaliteitsstandaard ontstaan die voor onze opdrachtgevers is te controleren. Het VSR-KMS is het meest onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde en reproduceerbare systeem op de markt. Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem is in een nationale norm (NEN 2075) en een Europese norm (EN 13549) vastgelegd voor de beoordeling van het schoonmaakonderhoud.

De VSR-controle

Wanneer is iets schoon? Dat is voor iedereen iets anders! Een mooie uitdaging om de kwaliteit van schoonmaakwerkzaamheden te beoordelen. Een controle uit laten voeren is belangrijk wanneer je moet beoordelen of alle afspraken in het contract met de facilitair dienstverlener worden nageleefd.

Om ‘schoon’ meetbaar te maken heeft VSR (Vereniging Schoonmaak Research) het VSR-kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) ontwikkeld. Binnen dit geautomatiseerde systeem zijn technische uitgangspunten vastgesteld. Op die punten toetst Berretty de schoonmaak dienstverlening. Zo stellen we een minimaal niveau voor de schoonmaakwerkzaamheden vast om van daaruit de kwaliteit te beoordelen en eventueel te verbeteren. Een VSR-controle wordt uitgevoerd door een gecertificeerd en geregistreerd onafhankelijk adviseur van Berretty.

Inventarisatie

Om VSR-metingen uit te kunnen voeren, wordt er per locatie voorafgaand aan de meting éénmalig op elke locatie een ‘VSR-inventarisatie’ uitgevoerd. Ruimtecategorieën (zoals bureaukamers, verkeersruimten, sanitair, behandelkamers en/of verpleegruimten) worden geïnventariseerd (hoeveel ruimten zijn er per categorie) en gespecificeerd (hoeveel elementen, zoals bijvoorbeeld een bureau, gaderobe of afvalbak, zijn er per categorie). Per categorie wordt er een lijst gegenereerd met ruimten die vervolgens gebruikt wordt bij het vaststellen van het aantal steekproefeenheden en bij het bepalen van de omvang van de steekproef: De inventarisatiestaat van het gebouw. Daarnaast ontstaat er een lijst met elementen die gebruikt wordt voor het vaststellen van het maximaal aantal foutmogelijkheden (MAF-waarde): de inventarisatiestaat van de ruimten. Zo weet u naast wat u moet controleren en waar u op moet letten en vooral wanneer iets voldoende is schoongemaakt.

Metingen

De Technische kwaliteit (en daarmee de hygiëne) staat voorop in de schoonmaakdienstverlening. De eindgebruiker hecht echter in toenemende mate waarde aan de klantbeleving. In de optimale situatie worden zowel de technische schoonmaakkwaliteit als ook de belevingskwaliteit positief beoordeeld. Toch krijgen facilitaire organisaties regelmatig te maken met ontevreden eindgebruikers terwijl de uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden technisch goed zijn uitgevoerd. De beleving van de kwaliteit strookt in dat geval niet met hetgeen is afgesproken met de schoonmaakdienstverlener. Het omgekeerde gebeurt ook: eindgebruikers zijn tevreden maar de technische schoonmaakkwaliteit is niet in orde. In beide gevallen dient actie ondernomen te worden. Berretty legt de link tussen de technische schoonmaakkwaliteit (VSR) en de beleving van een aantal eindgebruikers op datzelfde moment. Willekeurige gebouwgebruikers worden per ruimtesoort gevraagd hoe de (schoonmaak)beleving van de ruimten is. Ook wordt gevraagd naar de houding en uitstraling van de schoonmaakmedewerkers op locatie. Zij spelen immers een belangrijke rol in de schoonmaakbeleving. Deze input wordt gecombineerd met de technische kwaliteit uit de VSR waarmee facilitair managers beschikken over de optimale stuurinformatie.

Referenties

Mede door de bijdrage van Berretty Consultancy zijn we in staat om met onze dienstverleners inhoudelijk goede gesprekken te voeren met als doel om de betreffende dienstverlening steeds verder te ontwikkelen.

Wij zijn een veeleisende klant, maar door een combinatie van een professionele aanpak, kennis van zaken, flexibiliteit en actief meedenken met ons ervaren wij Berretty eerder als een partner dan een aparte dienstverlener.

Nulmeting

Wanneer er een contract wordt afgesloten met een nieuw schoonmaakbedrijf, dan is het voor alle partijen van belang dat deze nieuwe partner een goede start kan maken. Het nieuwe schoonmaakbedrijf moet kunnen starten vanuit een goede uitgangssituatie. Om dit te bereiken, dient eventueel achterstallig onderhoud uitgevoerd te worden. Dit kan door zowel de zittende partij als ook door de nieuwe partij uitgevoerd worden. Om de uitgangspositie vast te leggen en om vast te stellen of en in welke mate er sprake is van achterstallig onderhoud kan een nulmeting uitgevoerd worden.

Deze nulmeting is voornamelijk een toetsing op het achterstallig periodiek werk. Deze nulmetingen worden uitgevoerd door onze gediplomeerde VSR-kwaliteitsinspecteurs die ervoor zorgen dat het rapport kan fungeren als basis voor de gesprekken tussen het zittende schoonmaakbedrijf, het nieuwe schoonmaakbedrijf en de opdrachtgever.

Visuele kwaliteitsinspectie

Tijdens een visuele inspectie wordt getoetst of de schoonmaakwerkzaamheden conform schoonmaakprogramma (contract) zijn uitgevoerd. Ook deze metingen worden uitgevoerd door onze gecertificeerde VSR-inspecteurs.

Visuele vloerinspectie

Tijdens een visuele vloerinspectie wordt er gecontroleerd of het periodiek vloeronderhoud volgens afspraak en op de juiste wijze is uitgevoerd. Wij geven vervolgens een advies op basis van de inspectie.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij gaan graag met u om tafel om te kijken waar behoefte aan is om de uitdaging van facility om te zetten in een kans!